Historik över Nedansjö Missionshus

I protokoll från den 11 januari 1909 kan man läsa om bildandet av
Bygnadsföreningen Nedansjö Missionshus utan personlig ansvarighet.

Närvarande vid bildandet av föreningen var:

inspektören C.G. Thor, rättaren J.A. Bergman, hemmansägaren E.A. Thunström, och
O.A. Dahlén, förre hemmansägaren N. Vikström, stationskarlsförmannen A. Karlbom
och torparen J. Bergqvist.

Utdrag ur protokoll: §4. Till styrelse för år 1909 valdes inspektören Carl Gustaf
Thor, rättaren Johan Algot Bergman, hemmansägaren Erik Agust Thunström,
hemmansägaren Olof Agust Dahlén och förre hemmansägaren Nils Vikström.
Samma dag hölls styrelsemöte där enl. § l. J.A. Bergman valdes till ordförande
och E.A. Thunström valdes till kassaman.

Av protokoll från den 5 feb. samma år framgår ,att en låneansökan hos Attmars
Sparbank avslagits, att man skulle göra ett nytt försök hos banken och om det ej
gav resultat,annan tänkbar långivare skulle kontaktas. Av protokollet framgår även
att ritningarna från arkitekten Östlund anlänt och voro till juli belåtenhet varför
mötet beslöt att uppföra huset i öjverensstämmannde med ojvanskrifna ritningar.
Man beslöt även att lämna ut bygget på anbudsräkning och att anbuden skull vara
ingifna före den l mars 1909 samt att man skulle annonsera i Sundsvalls Posten,
och Sundsvalls Tidning.
Man beslöt även atcgrundarbetena skulle startas . Arbetet skulle utfötas av
Grundläggare Sjölén

I byggnadsbeskrifningen kan läsas att allt arbete skall verkställas med största omsorg
af yrkesdugliga pålitliga arbetare med användande af för sitt behof fullgoda och
friska materialier.

Vid möte den 12 feb. hade man ännu ej några pengar till bygget varför mötet uppdrog
till N. Vikström att resa till Stöde för att höra sig för hos någon person som möjligen
hade pengar att låna förningen.
Man tog även beslut om att körningarna till grunden skulle söka åstadkommas på
frivillighetens väg.

Den l mars hade ett lån på 3000:- erhållits av E. Hulinder.
Man öppnade inkomna anbud, vilka alla förkastades på den grund att de ansågs allt
för höga.
Man beslöt att ta bort en del material och arbeten ur entreprenaden och infordra nytt
anbud av Löfkvist som tydligen hade lägsta anbudet.

Den 5 april vid styrelsemöte, upprättades byggnadskontrakt med H.O. Löfkvist.
Entreprenadsumman var 4.350 kronor.

Den 26 okt. hölls styrelsemöte där man beslöt att invigning skulle hållas den 21 nov.
Vid mötet, beslöts att vidtala kyrkoherde Hellzén att hålla invigningstalet, vore han
därtill förhindrad skulle någon af Predikanterna därtill utses på ett kommande möte.
Beslöts att ordna kaffe för 400 st. samt smörgåsar för 100 st. med mjölk, vidare
beslöts att söka ordna middag för 25 st. personer att ordna med detta utsågs Fru
Thor med biträde af några flere fruntimmer och sedan inkomma med ett förslag,
Denna middag skulle vara för särskilt inbjudna.

Dagen efter invigningen , den 22 nov. hölls syneförrättning av byggnadsarbetena.
Smärre fel och brister noterades som skulle åtgärdas av Byggmästaren.

Själva byggnaden har under åren genomgått en del förändringar.
1958 spikades masonit på väggar och tak i både stora och lilla salen, den
gamla gjutjämskaminen byttes ut mot en oljekamin, elinstallationen gjordes ny
och lokalerna målades om. Total kostnad ca. 8000:-
1959 inköptes gardiner hos Dalmans varuhus för 1.225:-
1965 drogs vatten och avlopp in. Kostnad 4.665:-
1993 målades huset om utvändigt där man återställde den ursprungliga färgsättningen
i samråd med personal från Sundsvalls Museum. Ny plåt på "tornet" samt nytt kors
och en varmvattenberedare ordnades. Total kostnad ca. 40.000:-

Under åren har Missionshuset använts till största delen av Nedansjö Missionsförening
som ordnat möten och sammankomster i olika former. Det som Nedansj öborna kanske
mest minns är de under många år traditionella skördeauktionema där givarna av blå.
ved, julgranar och "pärer" pressade upp priserna så långt som möjligt.
Söndagsskolefestema som under många år hölls på nyårsdagen och där så gott som
alla Nedansj öbam framträtt på ett eller annat sätt, har etsat sig fast i minnet på oss alla.
Under en lång följd av år bedrev EFS juniorverksamhet i Missionshuset där främst två
av ortens kvinnor, Ingeborg Carlberg och Inez Norberg gjorde en stor insats för byns
ungdomar.

Tråkigt nog har verksamheten i Nedansjö Missionsförening upphört i och med att de
fåtaliga medlemama fallit för åldersstrecket och inga nya tycks intresserade varför
den ursprungliga verksamheten i stort sett upphört.

Vid möte den 14 maj 1997 övertogs fastigheten med inventarier av nybildade
Nedansjö Bygdeförening.
Bygdeföreningen erhöll lagfart på fastigheten under 1998 och Byggnadsföreningen
Nedansjö Missionshus har avförts ur registret hos Patent- och registreringsverket.

Efter övertagandet har renoveringsarbeten genomförts under maj-nov. 98.
Arbetena har i huvudsak bestått i att föreningens bildsamling har monterats upp på
väggarna, nya bord har tillverkats och de ursprungliga bänkarna har anpassats till
borden och klätts med trasmattor.

Föreningens förhoppning är att lokalen framdeles skall användas för många flera
verksamheter än tidigare som tex. kurser, studiecirklar, musiksammankomster
och naturligtvis kyrkliga sammankomster som Julotta , "Kyrksöndag" och dyl.

Nedansjö 1998-12-08

Bilder 1 2 3 4 5